Terms of Service

De dienst "Schoolyear exams" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Schoolyear. Aan het gebruik van Schoolyear Exams zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Schoolyear Exams te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Schoolyear schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

 1. Met Schoolyear Exams kunt u een veilige toetsomgeving opzetten.
 2. Door Schoolyear Exams te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.
 3. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Schoolyear mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Schoolyear heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
 4. Met Schoolyear Exams worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Schoolyear voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

 1. Het is verboden Schoolyear Exams te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
 2. Indien Schoolyear constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Schoolyear zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
 3. Indien naar het oordeel van Schoolyear hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Schoolyear of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Schoolyear gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Het eenzijdig en zonder waarschuwing beëindigen van de dienstverlening behoort ook tot deze maatregelen. In dat laatste geval bent u Schoolyear vooralsnog de gedolven inkomsten verschuldigd.
 4. Schoolyear is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Schoolyear gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 5. Schoolyear kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Schoolyear van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Schoolyear spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 2. Schoolyear onderhoudt Schoolyear Exams actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Schoolyear dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
 3. Schoolyear mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Schoolyear Exams aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Schoolyear zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

 1. De dienst Schoolyear Exams, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Schoolyear. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Schoolyear, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Schoolyear heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
 3. Indien u informatie stuurt naar Schoolyear, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
 4. Schoolyear zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Schoolyear Exams, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Schoolyear daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Schoolyear zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

 1. Aan het gebruik van Schoolyear Exams is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding wordt per jaar verschuldigd en wel vooraf.
 2. Betaling kan worden verricht door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Schoolyear.
 3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Schoolyear beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
 2. Schoolyear is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Schoolyear meldt.
 4. In geval van overmacht is Schoolyear nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

 1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan voor onbepaalde tijd.
 2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden.
 3. Schoolyear kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.
 4. Let op: Het is niet mogelijk de data die u opslaat of verwerkt via de dienst te exporteren.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

 1. Schoolyear mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
 2. Schoolyear zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
 3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Schoolyear Exams worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Schoolyear gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
 4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Schoolyear wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
 5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 6. Schoolyear is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Schoolyear Exams of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.